Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INTERESANCI TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O.

 

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. jest TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej 21, numer telefonu: 58 5627892, adres e-mail: biuro@telbit.com.pl
 • Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
 1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Telbit Teleinformatyka sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 • Każdemu z Państwa przysługują prawa:
 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
 • Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. Administrator.
 • Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 • Administrator Danych wyznaczył Administratora, z którym skontaktować można się:
 1. telefonicznie: 58-5627892
 2. drogą elektroniczną: biuro@telbit.com.pl
 3. osobiście w siedzibie TELBIT TELEINFORMATYKA SP. Z O.O. przy ul. Pelplińskiej 21